Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nowy Konkurs !!!

 

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO EKOLOGICZNE
I JEGO WIZUALIZACJĘ

KONKURS ORGANIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU 
Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
pt. " W DZIECIACH NADZIEJA ",  WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ  STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
W OBSZARZE OCHRONA POWIETRZA

 

I Organizator:

 

 • Konkurs pod hasłem „Chronię powietrze” (zwany dalej „Konkursem”)  organizowany jest przez: Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy
  w Goleniowie.
 • Konkurs ogłoszony będzie na stronie internetowej szkoły sp3goleniow.pl oraz jej profilu fb, a informacje o nim zostaną także rozesłane do placówek oświatowych poczta elektroniczną.

 

II Tematyka konkursu :

 • Zapraszamy do ułożenie hasła promującego ochronę powietrza i jego wizualizację.

 

III Cele konkursu:

 

 • Popularyzowanie idei ekologicznych w kierunku ochrony powietrza.
 • Umacnianie postaw, zachowań i budowanie świadomości, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do ochrony powietrza.

 

IV Zasięg konkursu:

 

 • Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli
  z terenu Powiatu Goleniowskiego.

 

 V Czas trwania:

 

 • Konkurs rozpoczyna się 28 września 2020r.
 • Prace można nadsyłać do 22 października 2020r.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 • Wyniki konkursu będą ogłoszone 30 października 2020r

 

VI  Warunki uczestnictwa:

 

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie Karty zgłoszenia do Konkursu stanowiącej Załącznik nr 1 do regulaminu  i przesłanie go wraz z pracą konkursową na adres poczty elektronicznej sekretariat@sp3goleniow.pl lub adres siedziby szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów (w zależności od formy pracy) z dopiskiem Konkurs ekologiczny.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Kartą zgłoszenia do Konkursu.
 • Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu ze strony szkoły jest Pani Beata Woźnica-Stanisławek, tel. kontaktowy do szkoły: 91 418 24 25.
 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedna pracę.
 • Prace nie związane z tematem konkursu nie będą oceniane.

 

VII  Kategorie wiekowe:

 

 • I grupa: oddziały przedszkolne.
 • II grupa: klasy 1-3 szkoły podstawowej.
 • III grupa: klasy 4-8 szkoły podstawowej.

 

VIII  Zadanie konkursowe:

 

 • Ułożenie hasła związanego z ochrona powietrza i jego dowolna wizualizacja.
 • Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej.
 • Praca konkursowa nie może przekroczyć formatu B2.
 • Praca może być wykonana tylko indywidualnie i samodzielnie.
 • Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, , nazwa szkoły/przedszkola oraz adres mailowy placówki do której dziecko uczęszcza.
 • Do pracy należy dołączyć wypełnione zgłoszenie  do konkursu  (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • W Konkursie nie może brać udziału praca przedstawiana w innym konkursie. Musi być to praca wykonana tylko i wyłącznie na przedmiotowy Konkurs

 

IX  Kryteria oceny:

 

 • Zgodność z tematem.
 • Pomysłowość w ujęciu tematu konkursu i estetyka wykonania pracy.
 • Łatwość rozpoznania i zapamiętania hasła oraz jego 

 

IX Rozstrzygnięcie konkursu:

 

 • Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, w składzie min. 3 osobowym, powołana przez Organizatora konkursu.
 • Komisja Konkursowa, w oparciu o wskazane kryteria, dokona oceny nadesłanych prac do dnia 29 października 2020r.
 • Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
 • Lista nagrodzonych  zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora (sp3goleniow.pl) oraz jego profilu fb  i przekazana do placówek, które brały udział w konkursie.
 • O terminie i sposobie wręczenia nagród uczestniczy zostaną powiadomienia mailowo na adres placówki.

 

IX Postanowienia końcowe:

 

 • Przesłanie pracy na adres szkoły oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac w czasie transportu. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu
 • Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora
 • Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła z otrzymanych prac konkursowych i same prace każdą technika w tym technika drukarską i cyfrową.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

 

Goleniów, 25 września 2020r.

 

Data dodania: 2020-09-29 19:37:26
Data edycji: 2020-09-29 19:58:07
Ilość wyświetleń: 577

Konkursy

Zgłoś się do konkursu !
Więcej informacji

Stacja meteo

Sprawdź pogodę w Helenowie i okolicy
Więcej informacji

Spis Powszechny

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej