Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin

 

Regulamin samorządu uczniowskiego

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 • 1

W Szkole Podstawowej nr 3 działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.

 

 • 2

Samorząd działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 

 • 3

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 

 • 4

Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie Szkoły, aby uczeń czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników.

 

 • 5

Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

 • 6

Regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

 

 • 7

Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

 1. Powszechność współrządzenia.
 2. Demokratyczne reprezentowanie ogółu.
 3.  
 4. Jawność funkcjonowania.
 5. Wolontariat

 

 • 8

 

 

 1. Samorząd może przedstawiać innym organom Szkoły wnioski i opinie we wszystkich

sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo zapoznawania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do znajomości obowiązującego w Szkole systemu oceniania;

4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych

zainteresowań uczniów;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z

Dyrektorem;

6) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

7) prawo do godności i nietykalności osobistej;

8) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Na wniosek Dyrektora Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 2. Samorząd Uczniowski, wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wnioskować

o nadanie lub zmianę imienia Szkoły.

 1. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy ucznia w przypadku zaistnienia sporu między

uczniem a nauczycielem. W przypadku pojawienia się sporu, Samorząd powinien zgłosić ten

fakt  poprzez opiekuna Samorządu – Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej

 

 

 

 1. Struktura Samorządu Uczniowskiego.

 

 • 9

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów klasowych.

 • 10
 1. W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:
 2. przewodniczący
 3. zastępca
 4. skarbnik

 

 1. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie do 20 września

 

 

 

 

 

 • 11

 

W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

 1. Uczniowskiego Zarządu Samorządu Uczniowskiego
 2. Sekcji organizacyjnych
 3. Rady Samorządów Klasowych

 

 

 • 12

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca
 3. Skarbnik
 • 13

Zarząd wybierany jest przez ogół w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu

 

 • 14

 

     

                 Kompetencje Przewodniczącego Zarządu Samorządu:

 1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
 2. Kieruje pracą Samorządu.
 3. Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
 4. Reprezentuje Szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.
 5. Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.
 6. Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu.
 7. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego.
 8. Czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących samorządowi.

 

 • 15

Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:

 1. Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.
 3. Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.

 

 

 • 16

Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę finansami Samorządu.

 • 17

 

Kompetencje Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 1. Zwołuje zebrania Samorządów klasowych
 2. Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Rady Samorządu Uczniowskiego Samorządom Klasowym
 3. Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły oraz Rady pedagogicznej

 

 • 18

Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwaod 1 października do 25 września następnego roku

 

 • 19

 

W samorządzie działają 4 sekcje:

 1. organizacyjna
 2. porządkowa
 3. redakcyjna
 4. sportowa

 

 • 20

Nad przebiegiem prac Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun S. U.

 • 21

W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna S.U. lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu S.U lub jego członków

 

 

 

 

 

 1. Działalność i  Posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

 • 22

Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy na bieżący rok szkolny pracy

 

 • 23

           Dokumentację  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Plan pracy zatwierdzony przez Radę S.U na cały rok szkolny
 2. Księga kasowa prowadzona przez skarbnika S.U.

 

 • 24

Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym

 

 • 25

Organy S.U są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów

 • 26

W posiedzeniach ZSU może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek ZSU.

 • 27

Zarząd S.U omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły w zależności od potrzeb.

 

 

 • 28

Posiedzenia ZSU są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków ZSU.

 • 29

Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń ZSU.

 

 • 30

Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków ZSU ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.

 

 • 31

Każdy protokół musi być podpisany przez członków RSU.

 

 • 32

Uchwały RSU podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

 • 33

1.Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem

 1. Fundusze samorządu mogą być tworzone :
 2. a) z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę
 3. b) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
 4. c) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucję i organizację oraz osoby prywatne
 • 34

Samorząd Uczniowski może organizować działania w formie wolontariatu

 

 1. Obowiązki Dyrektora i Rady Pedagogicznej wobec S.U

 

 • 35
 1. Dyrektor udziela pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły
 2. Zapoznaje S.U z tymi elementami działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności S.U.
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowaniu o zajętym przez władze szkolne stanowisku
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności S.U z celami wychowawczymi szkoły
 6. Powołanie S.U.
 7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły

 

 

 

 1. Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 • 36

Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonuje się  spośród każdego członka Rady Pedagogicznej szkoły z wyjątkiem opiekuna ustępującego, który ma prawo nie wyrazić zgody na ponowne kandydowanie

 • 37
 1. Komisję wyborczą tworzą: Dyrektor oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego
 2. W wyborach Opiekuna S.U. mają prawo wziąć udział wszyscy uczniowie
 3. Na karcie do głosowania zaznaczają nazwisko wybranego nauczyciela
 4. Za ważny uważa się głos, który posiada nie więcej niż jedno zaznaczenie
 5. Opiekunem zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów
 6. Informacje wynikach wyborów podaje komisja w ciągu 24 godzin od zakończenia wyborów
 7. Wybory powinny się odbyć miedzy 10 a 15 czerwca
 • 38

Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 3 lata.

 

 • 39

Opiekun Samorządu uczestniczy w posiedzeniach RSU na prawach członka RSU.

 

 

 1. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 • 40

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

 • 41

Do obowiązków opiekuna S.U należy:

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami
 3. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich
 4. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z S.U. i udzielanie mu pomocy w jego działalności
 5. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu
 6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej

 

 

VII. Tryb przeprowadzania wyborów.

 

 • 42

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w trybie tajnym w ostatnim tygodniu września

 

 • 43

Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Szkoły.

 

 • 44

Chętni do pracy w S.U. sami zgłaszają swoje kandydatury u opiekuna Samorządu, w terminie  od 15 do 20 września bieżącego roku szkolnego

 

 • 45

Kandydat do Samorządu powinien:

 1. Być śmiały, odważny, przebojowy, pomysłowy, dowcipny
 2. Umieć współpracować w grupie
 3. Podejmować decyzje, negocjować
 4. Chętnie działać na rzecz uczniów
 5. Posiadać oceny co najmniej dostateczne i ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

 

 

 • 46

 

 1. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza
 2. Nad przebiegiem czuwa komisja złożona z opiekuna S.U. oraz pięciu przedstawicieli uczniów wybranych losowo spośród kandydatów zgłoszonych przez każdą klasę . Zadaniem Komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie w ciągu 24 godzin od ich zakończenia wyników wyborów

 

3.Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników:

 1. a) Głosuje się na przygotowanych przez komisję  kartach zawierających pełną, aktualną listę kandydatów
 2. b) Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż trzy wskazania przy nazwiskach kandydatów
 3. c) Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich udziału możliwie największej liczbie uprawnionych

d)Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 1. e) Po wyborach, konstytuuje się Rada Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z ustaloną strukturą. Są to osoby, które otrzymały największą ilość głosów
 2. f) Wyboru członków poszczególnych sekcji dokonuje się spośród wszystkich kandydatów, którzy nie weszli do Zarządu S.U

g). Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

 

 

 

 

VIII. Przepisy końcowe.

 

 • 47

Młodzież występująca w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu negatywnie oceniana przez nauczycieli.

 

 • 48

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego z gospodarzami klas.

 

 

 

Data dodania: 2018-05-15 14:12:27
Data edycji: 2018-05-26 20:25:48
Ilość wyświetleń: 530

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Ankieta ws. dodatkowych podręczników
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button