Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Harmonogram wywiadówek

 

DYŻURY  NAUCZYCIELSKIE  W SP3 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2018/19

 

16 października 2018 r.

20 listopada 2018 r.

15 stycznia 2019 r.

26 lutego 2019 r.

26 marca 2019 r.

21 maja 2019 r.

 

 

Podczas trwania dyżurów można indywidualnie porozmawiać z nauczycielami, którzy są obecni wszyscy .

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI ( WYWIADÓWKI )

 

L.p.

Termin zebrania

Tematyka

1

Pierwszy tydzień IX  2018

Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2018/2019

Zapoznanie z programami nauczania, wymaganiami na poszczególne oceny, Statutem Szkoły, WSO, wymaganiami edukacyjnymi,  projektami planu wychowawcy klasy.
Poinformowanie rodziców) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach uczniów.

Zapoznanie rodziców klas V- VIII z programem nauczania „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Wyłonienie Trójki klasowej i  przedstawiciela Rodziców  do Rady Rodziców.

Zapoznanie z kalendarzem imprez szkolnych i klasowych.

Sprawy różne: informacja o programach realizowanych w szkole, zajęciach rozwijających zainteresowania, opłatach za obiady, zapisach na świetlicę, zasadach zwalniania z zajęć w szkole oraz z zajęć w świetlicy, procedurze uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego i basenu,  zasadach  zachowania ucznia w czasie zajęć lekcyjnych oraz pobytu na świetlicy , ubezpieczeniu, zaplanowanie wycieczek klasowych,   itp.

2

9 X  2018
wtorek

Omówienie sukcesów i  bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie. Informacja  o ocenach cząstkowych.

Zapoznanie rodziców z działaniami podejmowanymi w ramach obchodu 100-lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości.

Sprawy różne.

3

11 XII 2018
wtorek

Zapoznanie rodziców uczniów z ocenami cząstkowymi oraz przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, i nagannych ocenach  z zachowania (informacja pisemna).
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce. Przypomnienie zasad oceniania zachowania uczniów.

Sprawy różne.

4

19 II 2019
wtorek

Poinformowanie rodziców o  wynikach osiągniętych przez uczniów w nauce
i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 208/2019 oraz sukcesach uczniów w konkursach, zawodach sportowych itp. .
Analiza frekwencji, mocnych i słabych stron zespołu klasowego (bieżące problemy zespołu, indywidualne rozmowy z rodzicami).

Badania ewaluacyjne.

Sprawy różne.

5

9 IV 2019
wtorek

Omówienie sukcesów i  bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych w klasie. Informacja  o ocenach cząstkowych.

Organizacja pracy szkoły w dniach wolnych od zajęć. Bezpieczny wypoczynek w czasie wolnym.

6

14 V 2019
wtorek

Podsumowanie  efektów pracy  uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz ich sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.
Informacja  o ocenach cząstkowych. Analiza frekwencji.

Przekazanie informacji o przewidywanych końcowo rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i  nagannych ocenach  z zachowania (informacja pisemna). Przypomnienie szkolnych zasad oceniania, także zachowania.

Ocena współpracy z rodzicami.

Sprawy różne.

Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem, realizować edukację pedagogiczną dla rodziców, omawiając ważne, z punktu rozwoju dziecka, zagadnienia
z zakresu pedagogiki, psychologii. Propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów danej klasy.

Data dodania: 2018-05-14 13:34:26
Data edycji: 2019-05-21 21:48:48
Ilość wyświetleń: 1735

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Ankieta ws. dodatkowych podręczników
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button