Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Harmonogram wywiadówek

DYREKTOR SZKOŁY PRZYJMUJE INTERESANTÓW WE WTORKI W GODZINACH 8.00 -11.00

 

 

Dyżury wszystkich nauczycieli ( spotkania indywidualne) z rodzicami  w roku szkolnym 2019/2020 przewidziane są w następujących terminach :

 

l.p.

Termin/ data

1.

24 września 2019 r.

2.

29 października 2019 r.

3.

19  listopada 2019 r.

4.

17 grudnia 2019 r.

5.

24 marca 2020 r.

6.

21 kwietnia 2020 r.

7.

26 maja 2020 r.

 

 

Terminy wywiadówek z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

 

l.p.

Termin/ data

1.

3-6 września 2019 r.

2.

22 października 2019 r.

3.

10 grudnia 2019 r.

4.

21 stycznia 2020 r.

5.

17 marca 2020 r.

6.

19 maja 2020 r.

 

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI ( WYWIADÓWKI )

 

L.p.

Tematyka zebrania

Data

1.

Zapoznanie rodziców z wewnątrzszkolną dokumentacją (statut, regulaminy, procedury), z zasadami BHP obowiązującymi w placówce, zasadami i warunkami ubezpieczenia uczniów, kalendarium szkoły na nadchodzący rok szkolny z informacją, iż wszystkie informacje są na stronie internetowej szkoły, deklaracje rodziców związane ze spożywaniem mleka i owoców w szkole oraz związanych z udziałem uczniów w lekcji religii i wychowania do życia w rodzinie. Zapisy do świetlicy. Poinformowanie rodziców o obowiązującej w szkole procedurze uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego i basenu, kryterium oceniania zachowania i możliwościach uzyskania oceny z zachowania wyższej od przewidywanej, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej od przewidywanej z zajęć edukacyjnych, informacja o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcowo rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobie sprawdzanie osiągnięć uczniów. Poinformowanie o możliwości kontaktu z pedagogiem szkolnym. Wybór trójek klasowych. Ustalenie klasowych imprez
i wycieczek. Przygotowanie wspólnej imprezy integracyjnej uczniów
z rodzicami. Sprawy różne.

3 – 6 IX 2019r.

 

2.

Omówienie sukcesów i  bieżących problemów dydaktycznych
i wychowawczych w klasie. Informacja  o ocenach cząstkowych.. Analiza udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.

22 X 2019r.
klasy 0-IV godz.16.00

Klasy V-VIII godz.17.00

 

3.

Zapoznanie rodziców uczniów z ocenami cząstkowymi oraz przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, i nagannych ocenach  z zachowania (informacja pisemna). Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce. Przypomnienie zasad oceniania zachowania uczniów. Sprawy różne.

10 XII 2019 r
0-VIIIgodz. 16.30

4.

Poinformowanie rodziców o  wynikach osiągniętych przez uczniów
w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 208/2019
oraz sukcesach uczniów w konkursach, zawodach sportowych itp.
Analiza frekwencji, mocnych i słabych stron zespołu klasowego (bieżące problemy zespołu, indywidualne rozmowy z rodzicami).Badania ewaluacyjne.Sprawy różne.

21 I 2020 r
klasy 0-IV godz.16.00

klasy V - VIII godz.17.00.

5.

Informacja o ocenach cząstkowych i zachowaniu uczniów. Analiza frekwencji uczniów. Analiza udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.

17 III 2020 r.
klasy 0- IV godz.16.00

klasy V-VIII godz.17.30

6.

Podsumowanie pracy rocznej – informacja o osiągnięciach uczniów, udziale w konkursach, wyróżnienie najlepszych. Analiza sukcesów
i problemów w uczeniu się z poszczególnych przedmiotów. Porównanie do poprzedniego roku do poprzedniego semestru. Omówienie efektów pracy wychowawczej.Przekazanie informacji
o przewidywanych końcowo rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych ocenach   z zachowania (informacja pisemna). Przypomnienie szkolnych zasad oceniania, także zachowania. Ocena współpracy z rodzicami.

Sprawy różne.

19 V 2020 r.
klasy 0 –IV godz.16.00

klasy V -VIII godz. 17.00

Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem, realizować edukację pedagogiczną dla rodziców, omawiając ważne, z punktu rozwoju dziecka, zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii. Propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów danej klasy.

 

Planowane terminy spotkań z rodzicami uczniów, w uzasadnionych przypadkach, mogą ulec zmianie. O nowym terminie spotkania ustalonym z dyrektorem szkoły, wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić rodziców na tydzień przed planowanym spotkaniem.

 

Data dodania: 2018-05-14 13:34:26
Data edycji: 2019-10-25 19:42:43
Ilość wyświetleń: 3021

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz
Motto
naszej
szkoły

"Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to wspiąć się na drzewo."

Charles Kemmons Wilson
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button