Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie

Harmonogram wywiadówek

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Tematyka zebrania

Data

1.

Zapoznanie rodziców z wewnątrzszkolną dokumentacją (statut, regulaminy, procedury), z zasadami BHP obowiązującymi w placówce, zasadami i warunkami ubezpieczenia uczniów, kalendarium szkoły na nadchodzący rok szkolny z informacją, iż wszystkie informacje są na stronie internetowej szkoły, deklaracje rodziców związane ze spożywaniem mleka i owoców w szkole oraz związanych z udziałem uczniów w lekcji religii i wychowania do życia w rodzinie. Zapisy do świetlicy. Poinformowanie rodziców o obowiązującej w szkole procedurze uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego i basenu. Kryterium oceniania zachowania i możliwościach uzyskania oceny z zachowania wyższej od przewidywanej. Warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej od przewidywanej z zajęć edukacyjnych. Informacja o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcowo rocznych ocen klasyfikacyjnych. Sposobie sprawdzanie osiągnięć uczniów. Informacja o zajęciach dodatkowych. Poinformowanie o możliwości kontaktu z pedagogiem szkolnym. Wybór trójek klasowych. Ustalenie klasowych imprez i wycieczek. Przygotowanie wspólnej imprezy integracyjnej uczniów z rodzicami. Sprawy różne.

Oddział „0”  01.IX.2016

Godz. 10.00

 

Klasa I-III  06.IX.2016

Godz. 16.00

 

Klasa IV–VI  06.IX.2016

Godz. 17.00

 

2.

Informacja o ocenach cząstkowych i zachowaniu uczniów. Analiza frekwencji uczniów. Analiza udziału uczniów w zajęciach dodatkowych wynikających z art. 42 KN oraz innych zajęć dodatkowych.

22.XI.2016r.   I-VI

 

3.

Zebranie z rodzicami informacje o przewidywanych ocenach semestralnych,festy oraz występy uczniów

16.XII.2016r.  I-VI. godzina 17.00

4.

Semestralne zebranie z rodzicami. Analiza wyników śródrocznych z zajęć edukacyjnych, ocen uzyskanych z zachowania za I semestr i frekwencja uczniów

31.I.2017r.  I-VI, godzina 17.00

5.

Informacja o ocenach cząstkowych i zachowaniu uczniów. Analiza frekwencji uczniów. Analiza udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.

25.IV.2017r.  I-VI

6.

Podsumowanie pracy rocznej – informacja o osiągnięciach uczniów, udziale w konkursach, wyróżnienie najlepszych. Analiza sukcesów i problemów w uczeniu się z poszczególnych przedmiotów. Porównanie do poprzedniego roku do poprzedniego semestru. Omówienie efektów pracy wychowawczej.

06.VI.2017r.  I-VI

W każdy wtorek w godzinach od godz.16.00 do godz.18.00 wszyscy nauczyciele pracujący na pełny etat w Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie pełnią dyżury w placówce na które serdecznie zapraszają rodziców ,aby móc indywidualnie porozmawiać o dziecku.